ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ នៅទូទាំងប្រទេសបានចំនួន ៤៨,៥៤៤នាក់

ភ្នំពេញ ៖ របាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្ហាញថា គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ រហូតដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩ ជូនជនស៊ីវិលទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ៤៨,៥៤៤នាក់ (ស្រី ១២៦០០នាក់)។

ខាងក្រោមតារាងព័ត៌មានលម្អិតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ១៩របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ៖

pda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *